Browse by Type

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 106.

Čudić, Marko (2018) Aleksandar Tišma fragmentumai a magyar irodalomról. Alföld, 9. pp. 52-67. ISSN 0401—3174

Ćuković, Milica (2018) (Auto)ironično "kada bi(h)" realističkog diskursa. Lipar : list za književnost, umetnost i kulturu, 19 (65). pp. 191-195. ISSN 1450-8338

Svirčev, Žarka (2018) Avangardni nemiri između četiri zida: Mimi V. Vulovića. Letopis Matice srpske, 194 (502). pp. 804-855. ISSN 0025-5939

Čudić, Marko (2018) Bonyolult kérdések olvasóbarát megközelítésben. Híd : a jugoszláviai magyar fiatalok társadalmi és irodalmi folyóirata, 82 (5). pp. 83-87. ISSN 0350-9079

Đurić, Mina (2018) Canon in Exile: James Joyce and Serbian Literature: James Joyce and Serbian Literature. James Joyce: The Joys of Exile. pp. 15-36. ISSN 2281 – 373X

Đurić, Mina (2018) Conference Glossary of Exile: A Report on The XI James Joyce Italian Foundation Conference, Rome, 31 Jan. – 2 Feb. 2018. MediAzioni (Forlì), 14 (23). ISSN 1974-4382

Bajčeta, Vladan (2018) Feministička ili kvir metakritika. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66 (2). pp. 670-674. ISSN 0543-1220

Živković, Miloš (2018) Hagiografičnost u Srpskoj Aleksandridi i Varlaamu i Joasafu. Književna istorija, 50 (164). pp. 223-226. ISSN 0350-6428

Perišić, Igor (2018) Ironija i autoironija u književnokritičkim spisima Borislava Mihajlovića Mihiza. Književna istorija, 50 (164). pp. 149-160. ISSN 2738-151X

Đorđević, Bojan (2018) Ivo Andrić u Savetu akademija Federativne narodne republike Jugoslavije. LIK : časopis za literaturu i kulturu, 4 (6). pp. 11-22. ISSN 2303-8640

Simić, Zorana (2018) Jelena Dimitrijević, Kolo srpskih sestara i kalendar Vardar (1906-1914; 1921-1941). Knjiženstvo [Elektronski izvor] : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 8 (8). ISSN 2217-7809

Živković, Miloš (2018) Kako nastaje jedna književnost? Karakterizacija likova u Teodosijevom Žitiju svetog Save – mogući uticaj Žitija Varlaama i Joasafa. Filološke studije / Philological studies, 16 (2). pp. 148-162. ISSN 1857-6060

Tešić, Iva (2018) Komentari uz pisma. Književna istorija, 47 (156). pp. 175-179. ISSN 0350-6428

Korunović, Goran (2018) Lirski subjekt u poznoj poeziji Oskara Daviča. Letopis Matice srpske, 194 (5). pp. 606-623. ISSN 0025-5939

Aleksić, Jana (2018) Milan Radulović (1948-2017). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66 (2). pp. 707-713. ISSN 0543-1220

Lalatović, Jelena (2018) Nacrt za feminističku balkanologiju. Genero : časopis za feminističku teoriju, 22. pp. 199-208. ISSN 2620-181X

Bjelanović, Nedeljka (2018) Narativni sentiment: (ponovno) pojmovno odijevanje prozne emotivnosti. Književna istorija, 50 (164). pp. 177-204. ISSN 0350–6428

Petaković, Slavko (2018) Naučni portret Milana Rešetara. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66 (1). pp. 342-347. ISSN 0543-1220

Bajčeta, Vladan (2018) Od istog čitaoca - Borislav Mihajlović Mihiz kao (impresionistički) kritičar. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66 (1). pp. 155-177. ISSN 0543-1220

Ćuković, Milica (2018) Pismo Mihajla Pupina Tihomiru Ostojiću i uvodni članak o Dositeju Obradoviću u njujorškom Srbobranu (1911). Pismo Mihajla Pupina Tihomiru Ostojiću i uvodni članak o Dositeju Obradoviću u njujorškom Srbobranu (1911), 6 (6). pp. 163-173. ISSN 2334-9476

Čolak, Bojan (2018) Poetički modeli i tema smrti u poeziji Alekse Šantića 1902-1914. godine. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66 (2). pp. 503-526. ISSN 0543-1220

Lalatović, Jelena (2018) Portret umetnice kao devojke koja (ne) odrasta : temporalnost prekinutog odrastanja u adolescentskoj književnosti Vesne Aleksić. Detinjstvo : časopis o književnosti za decu, 44 (4). pp. 83-94. ISSN 0350-5286

Ćuković, Milica (2018) Posvećenost Banatu Milivoja Nenina. Lipar: časopis za književnost, umetnost i kulturu, 18 (64). pp. 337-344. ISSN 1450-8338

Čudić, Marko (2018) Szemelvények a magyar irodalom utóbbi néhány évtizedének szerbiai recepciójából. Szépirodalmi figyelő, 6. pp. 27-39. ISSN 1585-3829

Ćuković, Milica (2018) Tragom monografije Dositej Obradović u Hopovu: pisma Avgustina Bošnjakovića Tihomiru Ostojiću. Dositejev vrt : godišnjak Zadužbine "Dositej Obradović", 6 (6). pp. 145-160. ISSN 2334-9476

Petković, Danijela (2018) Vodič kroz epske interpretacije tradicionalne kulture. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66 (1). pp. 329-334. ISSN 0543-1220

Ćuković, Milica (2018) Zanosi i prkosi Prometeja, nade, apostola, jada. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 66 (1). pp. 353-358. ISSN 0543-1220

Đorđević Belić, Smiljana (2018) Zdravica: (tradicionalni?) žanr i savremeni konteksti. Književna istorija: časopis za nauku o književnosti, 50 (164). pp. 71-106. ISSN 0350–6428

Đorđević, Bojan (2018) Čija se ruka mašila neprijateljske brave: o "izdaji" intelektualaca u Prvom svetskom ratu: o "izdaji" intelektualaca u Prvom svetskom ratu. LIK: časopis za literaturu i kulturu. pp. 55-81. ISSN 2303-8640

Aleksić, Jana (2017) Analitičko oslobađanje pesme. Književna istorija, 49 (162). pp. 369-374. ISSN 0350-6428

Petković, Danijela (2017) Aquatica. Književnost, kultura, ur. Mirjana Detelić i Lidija Delić, Balkanološki institut SANU, posebna izdanja, knj. 122, Beograd 2013., 454 str. Narodna umjetnost : hrvatski časopis za etnologiju i folkloristiku, 54 (2). pp. 220-224. ISSN 0547-2504

Šeatović, Svetlana and Lazarević Di Giacomo, Persida (2017) Balkanski paradoks periferije i izgnanih. Studia et Documenta Slavica, 1 (1). pp. 55-62. ISSN 2544-5634

Delić, Jovan (2017) Borba za čovječnost, svjetlost i harmoniju (odlomak iz duže studije). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 355-358. ISSN 0543-1220

Sekulić, Aleksandra (2017) Brak u Hiperborejcima Miloša Crnjanskog. Književnost i jezik, 64 (3-4). pp. 449-458. ISSN 0454-0689

Delić, Lidija (2017) Dijahronija epskog modela: „udar hajduka na svatove“. Filološki studii, 15. pp. 124-141. ISSN 1857-6060

Radulović, Nemanja (2017) Diplomatska misija Migela Serana u SFRJ. Anali Filološkog Fakulteta, 29 (1). pp. 201-216. ISSN 0522-8468

Marčetić, Adrijana (2017) Doba novog senzibiliteta. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 720-727. ISSN 0543-1220

Đorđević, Bojan (2017) Državna centralna biblioteka Jugoslavije: jedan neuspeo poduhvat. Bibliotekar : organ Društva bibliotekara NR Srbije, 59 (2). pp. 83-92. ISSN 0006-1816

Jović, Bojan (2017) Elektrobiblioteka: od elektrifikacije do remedija(liza)cije avangardnih časopisa. Književna istorija, 49 (163). pp. 183-194. ISSN 0350-6428

Bajčeta, Vladan (2017) Elementi komike kao sredstvo literarizacije u Autobiografiji - o drugima Borislava Mihajlovića Mihiza. Književna istorija, 49 (161). pp. 277-296. ISSN 0350-6428

Barać, Stanislava (2017) Feministička komparatistika: o dva modela emancipacije. Knjiženstvo [Elektronski izvor] : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 7 (7). ISSN 2217-7809

Olah, Kristijan (2017) Filozofska antropologija Nikole Miloševića. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (3). pp. 979-999. ISSN 0543-1220

Delić, Lidija (2017) Gorom jezdi budimska bešlaga: modifikacija epskog pevanja o nevernoj ljubi. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (3). pp. 809-823. ISSN 0543-1220

Grujić, Marija (2017) Govor kao odsustvo razgovora: u prilog proučavanju Andrićeve koncepcije književnog junaka. Književna istorija, 49 (161). pp. 169-187. ISSN 2738-151X

Ćuković, Milica (2017) Homo poeticus, homo heroicus. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (1). pp. 304-308. ISSN 0543-1220

Milinković, Jelena (2017) Iskustvo rata u prozi Smilje Đaković. Knjiženstvo: časopis za studije književnosti, roda i kulture, 7 (7). ISSN 2217-7809

Milinković, Jelena (2017) Iskustvo rata u prozi Smilje Đaković. Knjiženstvo [Elektronski izvor] : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 7 (7). ISSN 2217-7809

Šeatović, Svetlana (2017) Izgnani Andrić u lirici i pripoveci "Zanos i stradanje Tome Galusa". Studia et Documenta Slavica, 1 (3). pp. 31-42. ISSN 2544-5634

Katinski, Jasmina (2017) Jelica Belović Bernadžikovska o „duhu narodnom’’. Knjiženstvo [Elektronski izvor] : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 7 (7). ISSN 2217-7809

Delić, Lidija (2017) Junačka epika kao living human treasure: mogućnosti i ograničenja. Liceum : časopis za studije književnosti i kulture, 23 (18). pp. 47-58. ISSN 1451-1444

Aleksić, Jana (2017) Književnokritička, književnoistorijska i estetička misao Milana Kašanina : (pregled jednog istraživanja). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 703-710. ISSN 0543-1220

Đorđević Belić, Smiljana (2017) Krv. Književnost, kultura, ur. Mirjana Detelić i Lidija Delić, Balkanološki institut SANU, Beograd 2016., 452 str. Narodna umjetnost, 54 (2). pp. 225-228. ISSN 1848-865X

Aćamović, Bojana (2017) Look for him under your bootsoles... or in his prose. Nasleđe: časopis za jezik, umetnost i kulturu, 14 (36). pp. 69-79. ISSN 1820-1768

Vraneš, Branko (2017) Milutin Bojić u XXI veku: (Poetika Milutina Bojića, Beograd: Institut za književnost i umetnost, Biblioteka „Milutin Bojić“, Trebinje: Dučićeve večeri poezije, 2017, str. 634). Književna istorija: časopis za nauku o književnosti, 49 (163). pp. 351-354. ISSN 0350–6428

Petaković, Slavko (2017) Modeli stilizacije komičnih junaka u dubrovačkom baroknom pesništvu. Književnost i jezik: časopis Društva za srpski jezik i književnost Srbije, 64 (3/4). pp. 309-321. ISSN 0454-0689

Lalatović, Jelena (2017) Napuljska tetralogija pod lupom feminističke naratologije. Genero : časopis za feminističku teoriju, 21 (21). pp. 43-59. ISSN 1451-2203

Kuzmić, Aleksandra (2017) Nekoliko reči o Desničinoj drami "Ljestve Jakovljeve" i njenoj recepciji po praizvedbi 16.02.1961. u jugoslovenskom dramskom pozorištu : Povodom pedeset godina od smrti Vladana Desnice. Teatron : publikacija za pozorišnu istoriju i teatrologiju, 41 (180/1). pp. 56-64. ISSN 0351-7500

Ćuković, Milica (2017) Nezaobiđeni Ilarion : Nenin, Milivoj (2016), Slovo tvrdo: o prepisci Ilariona Ruvarca, Ruma: Gradska biblioteka "Atanasije Stojković", Sremski Karlovci: Kairos. Filolog: časopis za jezik, književnost i kulturu, 8 (16). pp. 371-376. ISSN 1986-5864

Korunović, Goran (2017) "Nisam subjekt. Orman Boga sam" : lirsko ja u ranoj poeziji Tomaža Šalamuna. Godišnjak, 13. pp. 109-130. ISSN 1820-5305

Ćuković, Milica (2017) Novi sjaj Ilije Ognjanovića Abukazema : Ognjanović Abukazem, Ilija (2016), Đački dnevnik (1862-1863), priredili Milivoj Nenin i Zorica Hadžić, Novi Sad: Akademska knjiga-Filozofski fakultet. Filolog: časopis za jezik, književnost i kulturu, 8 (15). pp. 436-441. ISSN 1986-5864

Radulović, Nemanja (2017) O onom svetu i njegovoj poetici. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 715-716. ISSN 0543-1220

Hamović, Dragan (2017) Oslobođena misao Vladimira Vujića: (Vladimir Dimitrijević. Tržište ili hram. Stanovište Vladimira Vujića. Beograd: Catena mundi, 2016). Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 734-736. ISSN 0543-1220

Đorđević Belić, Smiljana (2017) Pisana je riječ živa riječ koja ostaje: jedna postfolklorna reinterpretacija pesme o Baju Pivljaninu i Begu Ljuboviću. Liceum : časopis za studije književnosti i kulture, 23 (18). pp. 59-69. ISSN 1451-1444

Aćamović, Bojana (2017) Poetičko mapiranje dadaizma: (Predrag Todorović, Planeta Dada. Istorijat poetika, Službeni glasnik, Beograd, 2016, 374 str.). Književna istorija: časopis za nauku o književnosti, 49 (161). pp. 351-354. ISSN 0350-6428

Đergović-Joksimović, Zorica (2017) The Poetry of Estrangement or Utopia Suviniana. Utopian Studies: The Journal of the Society for Utopian Studies, 28 (1). pp. 45-71. ISSN 2154-9648

Radulović, Nemanja (2017) Polarno bratstvo (La Fraternité polaire) u Beogradu. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 619-639. ISSN 0543-1220

Đorđević, Bojan (2017) Prilog biografiji Milivoja Petkovića. Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, 83 (1). pp. 229-236. ISSN 0350-6673

Čudić, Marko (2017) Prilog izučavanju problema vremena i prostora u Krudijevim pripovetkama o Sindbadu. Philologia, 15 (15). pp. 37-46. ISSN 1820-5682

Ćuković, Milica (2017) Prometejski "Student". Lipar: časopis za književnost, jezik, umetnost i kulturu, 18 (62). pp. 247-250. ISSN 1450-8338

Svirčev, Žarka (2017) Protoavangardni program Jelice Belović Bernadžikovske. Knjiženstvo [Elektronski izvor] : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 7 (7). ISSN 2217-7809

Čolak, Bojan (2017) Rukopisi Alekse Šantića u nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Književna istorija, 49 (162). pp. 259-279. ISSN 0350-6428

Aleksić, Jana (2017) Sa silama postkolonijalnim ili teorijsko ustoličenje književnog aktivizma. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 743-747. ISSN 0543-1220

Vraneš, Branko (2017) Sedam tipova čitanja književnosti u XXI veku. Anali Filološkog fakulteta, 29 (1). pp. 279-289. ISSN 0522-8468

Radulović, Nemanja (2017) The Sexual-Mystical Sophianism of Dimitrije Mitrinović. La rosa di Paracelso, 1 (1). pp. 87-99. ISSN 2532-2028

Delić, Lidija (2017) Smiljana Đorđević Belić, Postfolklorna epska hronika. Žanr na granici i granice žanra, Čigoja Štampa, Beograd 2016., 262 str., 7 ilustracija Smiljana Đorđević Belić, Postfolklorna epska hronika. Narodna umjetnost, 54 (2). pp. 238-241. ISSN 0547-2504

Pejčić, Aleksandar (2017) Teatralizacija zapleta: rane komedije Branislava Nušića. Književna istorija, 49 (163). pp. 265-284. ISSN 0350–6428

Bjelanović, Nedeljka (2017) Tkanica pjesničkog jezika: Aleksandar Milanović. Reč pod okriljem poetike. Kraljevo: Narodna biblioteka Stefan Prvovenčani, 2016. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (3). pp. 1072-1076. ISSN 0543-1220

Delić, Jovan (2017) Tragom klasika modernizma: (Dragan Hamović. Put ka uspravnoj zemlji, moderna srpska poezija i njena kulturna samosvest. Beograd: Institut za književnost i ume. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (2). pp. 727-731. ISSN 0543-1220

Radulović, Nemanja (2017) „Urbane legende“ Beograda: dijahronijski pogled. Književna istorija: časopis za nauku o književnosti, 49 (163). pp. 9-38. ISSN 0350–6428

Aćamović, Bojana (2017) Volt Vitman i Aldžernon Svinbern - pogled iz perspektive Bogdana Popovića. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 65 (3). pp. 901-920. ISSN 0543-1220

Mančić, Aleksandra (2017) Vulkani sa Balkana: spodomantička čitanja Roberta Bolanja: spodomantička čitanja Roberta Bolanja. Polja : mesečnik za umetnost i kulturu, 62 (504). pp. 96-114. ISSN 0032-3578

Živković, Miloš (2017) Zemaljski i nebeski Jerusalim u srpskoj Aleksandridi. Zbornik radova Vizantološkog instituta, 54. pp. 197-212. ISSN 0584-9888

Delić, Lidija (2017) Žena u mreži: imperativ i/ili sloboda rađanja u suvremenom i folklornom kontekstu. Treća: časopis Centra za ženske studije Zagreb, 19. pp. 73-91. ISSN 1331-7237

Lalatović, Jelena (2017) Ženski aktivizam i žensko stvaralaštvo – strategije preživljavanja u romanu Ravnoteža Svetlane Slapšak i časopisu ProFemina. Knjiženstvo [Elektronski izvor] : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 7 (7). ISSN 2217-7809

Avramović, Marko (2017) Čitanje istorije i traume : David A. Norris: Haunted Serbia: Representations of History and War in the Literary Imagination, Cambridge: Modern Humanities Research Association, New York: Routledge, 2016, 190 pages. Književna istorija, 49 (161). pp. 359-365. ISSN 0350–6428

Ćuković, Milica (2016) Beleška o beleškama: unutrašnje veze i "spas od zaborava". Lipar : list za književnost, umetnost i kulturu, 17 (60). pp. 337-341. ISSN 1450-8338

Mančić, Aleksandra (2016) Cervantes inter artes povodom 400 godina od smrti Migela de Servantesa. Književna istorija, 48 (159). pp. 151-154. ISSN 0350-6428

Ćuković, Milica (2016) Dragiša Živković - moderni klasik. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 64 (2). pp. 554-560. ISSN 0543-1220

Jovićević, Tatjana (2016) Dvorski roman u srpskoj književnosti. Godišnjak, 11. pp. 137-143. ISSN 1820-5305

Ćuković, Milica (2016) Esejist i (auto)portretist Mladen Leskovac. Lipar : list za književnost, umetnost i kulturu, 17 (61). pp. 219-222. ISSN 1450-8338

Svirčev, Žarka (2016) Feministička (re)konstrukcija ženskih portreta. KNjIŽENSTVO [Elektronski izvor] : časopis za studije književnosti, roda i kulture, 6 (6). ISSN 2217-7809

Korunović, Goran (2016) Lica erosa u Andrićevom delu. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 64 (1). pp. 285-287. ISSN 0543-1220

Mančić, Aleksandra (2016) Lives of a Poet as a Popular Hero: Cervantes' Fictional Biographies. Književna istorija, 48 (159). pp. 209-234. ISSN 0350-6428

Jovićević, Tatjana (2016) Marta Frajnd, Ogledi o srpskoj pozorišnoj periodici (1871-1941), Matica srpska - Institut za književnost i umetnost, Novi Sad - Beograd, 2015, 193 str. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i folklor, 8. pp. 226-230. ISSN 0350-6673

Čudić, Marko (2016) Márton László M.L., a gyilkos című könyvének fordítói kihívásairól. Híd : a jugoszláviai magyar fiatalok társadalmi és irodalmi folyóirata, 82 (12). pp. 126-139. ISSN 0350-9079

Hamović, Dragan (2016) Nacionalno tlo i modernost u književnoj misli i praksi mladobosanaca. Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, 64 (1). pp. 93-101. ISSN 0543-1220

Mančić, Aleksandra (2016) Paul Gauguin i Victor Segalen: estetyka odmienności pomiędzy literaturą a malarstwem: estetyka odmienności pomiędzy literaturą a malarstwem. Porównania (19). pp. 41-57. ISSN 1733-165X

Đorđević, Bojan (2016) Pokušaj proslave Držićevog jubileja 1958. godine. Prilozi za književnost, jezik, istoriju i foklkor, 82 (1). pp. 149-156. ISSN 0350-6673

Andonovska, Biljana (2016) Ristić i Džojs: Bez mere i Uliks u komparativnoj vizuri. Književna istorija, 48 (159). pp. 99-130. ISSN 2738-151X

Andonovska, Biljana (2016) Vinaverizom. Vinaverovo ogledalo : naučni zbornik manifestacije "Vinaverovi dani evropske kulture u Šapcu", 1. pp. 158-173. ISSN 2620-1313

Barać, Stanislava (2016) Vinaverove francuske varijacije u časopisu Misao 1922-1923. Vinaverovo ogledalo : naučni zbornik manifestacije "Vinaverovi dani evropske kulture u Šapcu", 1 (1). pp. 351-361. ISSN 2620-1313

Vraneš, Branko (2016) Žalac sećanja: Andrić i južnoslovenska filologija. Književnost i jezik, 63 (3-4). pp. 279-289. ISSN 0454-0689

Ćuković, Milica (2016) Šalozbiljni novosadski hroničar: Ilija Ognjanović Abukazem. Lipar : list za književnost, umetnost i kulturu, 17 (61). pp. 213-218. ISSN 1450-8338

Mančić, Aleksandra (2016) Šta može čovek u beskonačnom univerzumu? Letopis Matice srpske, 192 (497). pp. 702-713. ISSN 0025-5939

Todorović, Predrag (2015) Dadaizam ili avangarda srpske avangarde. Književna istorija, 47 (156). pp. 83-106. ISSN 0350–6428

Tešić, Iva (2015) Vladan Desnica : Tri pisma Veljku Petroviću. Književna istorija, 47 (156). pp. 169-174. ISSN 0350–6428

This list was generated on Sat Jun 25 10:20:05 2022 CEST.